8.6 Συνεργασίες

Την πενταετία 2017-2021, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες διαμορφώνεται για κάθε υπό εξέταση Δημόσιο Νοσοκομείο στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.6.1.

Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι υψηλότερο από 80%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΛΑΪΚΟ (97,4%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 40,0% (ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ και Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ) μέχρι 52,9% (ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ).

Χαμηλά είναι τα ποσοστά των δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων χωρίς συνεργασίες.

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2007-2021 παρουσιάζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία στα Διαγράμματα 8.6.2 και 8.6.3.

 

 

 

Διάγραμμα 8.6.1

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.2

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.3

 

 

 

 

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα