Προφίλ Φορέων

  • Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στα κύρια επιστημονικά πεδία με σχετικό δείκτη απήχησης ≥1,
    για την πενταετία 2010-2014
    Δεδομένα: Web of Science, 2000-2014