1. Σύνοψη

Οι στατιστικές για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αντικείμενο των στατιστικών του ΕΚΤ είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιομετρικών δεικτών», όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δημοσιεύσεις (citations), ο συσχετισμός τους με  συγκεκριμένους φορείς, επιστημονικά πεδία, κ.λπ.

Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2007-2021: Βιβλιομετρική Ανάλυση Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά - Web of Science» αντλεί δεδομένα από τη βάση Web of Science και καταγράφει τα στατιστικά στοιχεία και μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στη διάρκεια της δεκαπενταετίας από το 2007 έως το 2021, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων πέντε ετών αναδεικνύοντας έτσι τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες αποτελούν μέρος, σημαντικό αλλά όχι μοναδικό, ενός ευρύτερου οικοσυστήματος δεικτών μέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κατά το δυνατόν αντικειμενικά μετρήσιμης εικόνας των ερευνητικών συστημάτων. Αποτελούν πολύτιμη πηγή δεδομένων για τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστημονική κοινότητα, αναδεικνύουν νέα ερευνητικά πεδία καθώς και τα επιστημονικά δίκτυα που δημιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων.

Για τον υπολογισμό των δεικτών ακολουθήθηκαν οι πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον χώρο της βιβλιομετρικής ανάλυσης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων και τον υπολογισμό των βιβλιομετρικών δεικτών (καθαρισμός, θεματική κατηγοριοποίηση, κανονικοποίηση, υπολογισμός, γραφιστική απεικόνιση). 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα της έκδοσης. Τα ευρήματα αυτά περιγράφουν τους συνολικούς δείκτες των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων, τις κυριότερες κατηγορίες φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή τους, τα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται με επιτυχία οι ερευνητικές ομάδες και τις συνεργασίες που διαμορφώνονται για τη συγγραφή τους. Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της έκδοσης, ενώ η μεθοδολογική προσέγγιση παρατίθεται στο Παράρτημα I.