4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Κατηγορία Φορέων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βιβλιομετρικοί δείκτες για τις κυριότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν με βάση τον τομέα στον οποίο ανήκουν οι ελληνικοί φορείς (ανώτατη εκπαίδευση, έρευνα και υγεία), και το χαρακτήρα τους ως δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα, εξετάζονται εννέα κατηγορίες φορέων, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Ο πίνακας καταγράφει επίσης τον αριθμό δημοσιεύσεων και τον αριθμό αναφορών για κάθε κατηγορία, για την τελευταία πενταετία 2017-2021 της εξεταζόμενης περιόδου 2007-2021, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2015-2019, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.