3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων ανά Περιφέρεια

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις βιβλιομετρικές επιδόσεις για τις ελληνικές Περιφέρειες. Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εμφανίζονται αθροιστικά, κυρίως λόγω του γεγονότος, ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει Σχολές και Τμήματα και στις δύο αυτές Περιφέρειες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών ανά Περιφέρεια για την τελευταία πενταετία 2017-2021 της εξεταζόμενης περιόδου 2007-2021, καθώς και στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2015-2019, πενταετία της περιόδου που παρουσιάστηκε στην αντίστοιχη προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού των βιβλιομετρικών δεδομένων των προηγούμενων ετών στη βάση Web of Science (προσθήκη νέων περιοδικών, επικαιροποίηση αριθμού αναφορών, κ.λπ.), τα στοιχεία που παρουσίαζονται εδώ πιθανώς διαφέρουν από εκείνα που έχουν δημοσιευθεί στην ενότητα "Δείκτες παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης" (https://metrics.ekt.gr/ris).