8.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 8.3.1 παρουσιάζεται, για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα νοσοκομεία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την πενταετία 2017-2021. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου στις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές (δευτεροβάθμια κλίμακα ανάπτυξης). 

Την  υψηλότερη  απήχηση  έχουν  οι  δημοσιεύσεις του ΣΩΤΗΡΙΑ με  σχετικό  δείκτη  απήχησης 1,96. Σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν και οι δημοσιεύσεις από το IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1,88), το νοσοκομείο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (1,45), το ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,43), το ΛΑΪΚΟ (1,35), το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,24), το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,19), το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1,18), το ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,16), το ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (1,16) και το ΑΓ.ΣΟΦΙΑ (1,06).

 

Διάγραμμα 8.3.1

 

 

Μεγέθυνση