8.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 8.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2017-2021, την απήχηση των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων στα κύρια επιστημονικά πεδία όπου καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων, δηλαδή στα πεδία “Medical and Health Sciences” και “Natural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο και αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός νοσοκομείου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 8.5.1 και 8.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή. 

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences”, στο οποίο καταγράφεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν έντεκα από τα δεκατέσσερα Δημόσια Νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα, ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης (σχετικός δείκτης απήχησης 2,01), σημειώνοντας όμως μικρό αριθμό δημοσιεύσεων, του ΣΩΤΗΡΙΑ (1,93), του ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (1,50), του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,42), του ΛΑΪΚΟ (1,33), του Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,27), του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1,19), του Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,17), του ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ (1,15), του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,13) και του ΑΓ. ΣΟΦΙΑ (1,06).

Μικρός αριθμός δημοσιεύσεων εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences”. Απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ (σχετικός δείκτης απήχησης 2,33), του Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,66), του ΛΑΪΚΟ (1,55), του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,53), του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (1,48), των Νοσοκομείων του ΥΠΕΘΑ (1,17), και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (1,10).

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 8.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων έχουν υψηλές επιδόσεις (άνω του 1), ενώ τα Διαγράμματα 8.5.3, 8.5.4 και 8.5.5 παρουσιάζουν για κάθε Δημόσιο Νοσοκομείο την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την πενταετία 2017-2021.

 

 

 

Διάγραμμα 8.5.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.3

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.4

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.5

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 2007-2021, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.