7.6 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 2007-2021 παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς στα Διαγράμματα 7.6.1 και 7.6.2. 

 

Διάγραμμα 7.6.1

 

 

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.6.2

 

 

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2017-2021, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με συνεργασίες εντός χώρας, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες και το ποσοστό των δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες διαμορφώνεται για κάθε υπό εξέταση Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 7.6.3.

Οι περισσότεροι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες  και συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικούς φορείς παρά με φορείς από το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι 42,2% και καταγράφεται στο ΚΕΠΕ. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες υπερβαίνει το 50%. Το μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων συνεργασιών καταγράφεται στο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (88,1%). Το ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες κυμαίνεται από 24,4% (ΚΕΠΕ) έως 64,8% (Ακαδημία Αθηνών).

 

 

Διάγραμμα 7.6.3

 

 

Μεγέθυνση

 

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα